زنگ تفریح
Zange Tafrih
وب پیج صدای اطفال افغانستان
Afghan Children's Voices
Multi-Media
Children Voices Award 2012:
آوارد صدای اطفال 1390
Afghan Children Radio
A production purely Afghan, made by children every day!
A project by:
.
For any feedback please email us: Radio@AfghanMMCC.org
Today's Program: برنامه امروز را بشنوید
برای شنیدن برنامه های رادیوی زنگ تفریح در تاریخ های جنتری کلیک کنید
To listen each of the programs just clik on the dates.
March
Sat
Sun
Mon
Tus
Wed
Trs
Fri
.
April
Sat
Sun
Mon
Tus
Wed
Trs
Fri
.
May
Sat
Sun
Mon
Tus
Wed
Trs
Fri
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
.
Supervisor Ostad Shuib Hamdard